Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo UBND huyện, thành phố và một số phòng, ban huyện, thành phố; Đồn Biên Phòng 3 huyện: Ba Tri, Bình Đại và Thạnh Phú.